دوره ششم
اباذرعالمی
فوق لیسانس
علوم سیاسی

دوره ششم
جواد خطمی
لیسانس
عمران

دوره ششم
خدابخش امجدیان
فوق لیسانس
فقه و حقوق

دوره ششم
رضا خلیل پور
فوق لیسانس
مدیریت منابع انسانی

دوره ششم
رضا شکور
فوق لیسانس
مدیریت شهری

دوره ششم
ابوالحسن شیرمحمدی
فوق لیسانس
ارتباطات

دوره ششم
حمیدرضا شالی
فوق لیسانس
برنامه ریزی شهری